Glömstaskolan och lärmiljön

Så har vi rullat igång på Glömsta, fast vi är i Kästa Skolas lokaler i detta år. Att starta en ny verksamhet är som att med full fart springa in i en skog som man aldrig har varit i förut. Vi vet vilka förutsättningarna är. Att skogen består av träd och det inte finns några vägar. Men vi vet inte var träden står eller hur marken ser ut. Vi måste hitta och förhålla oss till det vi möter. MEN vi vet vad vi vill och vart vi ska. Vi jobbar tillsammans med barnen för att skapa lärmiljöer som ska främja och stödja deras lärande och växande.
Funderar just nu mycket på just det begreppet. Lärmiljö… Vad menar vi egentligen? Är det när vi lär oss av den miljö vi befinner oss i? Eller är det en miljö som främjar lärande? Eller är det den kontext det sker ett lärande i? Är lärmiljöer avgränsade? Vad skiljer goda lärmiljöer från sämre?
Jag tror att de enskilt viktigaste faktorerna för en god lärmiljö är en kontext som är begriplig, meningsfull och hanterbar. Lärmiljön omfattar som jag ser det såväl av den fysiska som den psykosociala och digitala omgivningen. All tre måste passa i och komplettera varandra. Om det finns motsättningar mellan värdegrund och möblering blir det otydligt. Om vi på riktigt tycker att sitta är det nya röka och att vi litar på hjärnforskningen som visar på rörelsens betydelse för inlärningen kan vi ju inte möblera ett klassrum med trettio sittplatser. Om vi på riktigt tror att trygghet och tillit är positiva faktorer för inlärningen måste vi medvetet varje dag jobba för att varje elev i alla tillfällen ska känna det i skolan. Det handlar inte bara om att självklart jobba mot mobbing och att ha normkritiska förhållningssätt. Det handlar även om hur undervisning och lärsituationer organiseras. Att inte utsätta barn för tillfällen som de inte är bekväma i. Det vi gör ska vara begripligt, meningsfullt, hanter- och förutsägbart. Höga tydliga och individuellt anpassade krav och målsättningar. Tydliga planeringar som beskriver på ett sätt så eleverna förstår vad som syfte och mål. Med andra ord varför vi gör de saker vi gör i skolan.  I en digitaliserad värld är en digital lärmiljö en självklarhet. Men den ska användas med förnuft och vi ska sträva efter att använda den för att förstärka och utveckla den pedagogik vi tillämpar. Digitala lärmiljöer ska inte forma pedagogiken de ska stärka och fördjupa möjligheterna i de pedagogiska förhållningssätt vi har. En god lärmiljö kan bara formas om vi varje dag tänker att ”Det vi gör idag ska få eleverna att vilja komma till skolan och lära imorgon med”. Tänker vi så kanske vi omvärderar solitärt reproduktionsarbete, stillasittande passivt lyssnande, oförberedda läxförhör, grupper som elever själva väljer. Konforma och sorterande klassrumsmöbleringar etc.

Vi på Glömsta tar andra utgångspunkter. Vi tänker inte att vi ska jobba på ”ett annat sätt” eller att vi ska bygga ”framtidens skola” Vi tänker att vi ska bygga lärmiljöer utifrån det vi idag vet om lärande och mänsklig interaktion för att eleverna ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor de behöver för att vara med och bygga en hållbar och demokratisk framtid.